Regulamin

Cześć!
Nazywam się Robert Kaciński i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzę firmę „Korepetycje Matematyka Kraków Robert Kaciński”. Organizuję korepetycje na żywo i on-line z matematyki, z przedmiotów pokrewnych matematyce, takich jak np. statystyka.

Zakres korepetycji znajdziesz na:

Zakres korepetycji

 

Zarządzam firmą: Korepetycje Matematyka Kraków Robert Kaciński
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma – Minister Rozwoju i Technologii.

NIP:6050035067

REGON:260111040

Adres Firmy: ul. Fiołkowa 10/13, 31-457 Kraków

Poniżej znajdziesz regulamin zawierający informacje m.in. o sposobie zawarcia i realizacji umowy, dostępnych formach płatności, procedurze reklamacyjnej.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: 
https://korepetycjematematykakrakow.pl/regulamin/

Strona – strona internetowa należąca do Sprzedawcy dostępna pod adresem: https://korepetycjematematykakrakow.pl/

Sprzedawca – „Korepetycje Matematyka Kraków Robert Kaciński”
Fiołkowa 10/13
31-457 Kraków
NIP: 6050035067

Imoje   – system płatności elektronicznych

Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi: płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

imoje


Umowa – umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na zasadach opisanych w Regulaminie.
Rok Szkolny – to 10 miesięcy liczone od początku września do końca czerwca.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie.

 2. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  a) dostęp do Internetu,
  b) standardowy system operacyjny,
  c) standardowa przeglądarka internetowa,
  d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 3. Kupujący nie może zawrzeć Umowy anonimowo ani pod pseudonimem.

 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Strony dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie.

 5. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu zawarcie Umowy.

 3. Umowy są zawierane za pośrednictwem Strony.

§ 4 Korepetycje – miejsce zajęć

 1. Zajęcia w ramach korepetycji na żywo odbywają się u mnie w Krakowie na ul. Fiołkowej 10/13 lub w mieszkaniu u ucznia.

 2. Zajęcia w ramach korepetycji on-line odbywają się przez komunikator SKYPE.

 3. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest posiadanie urządzenia (komputer stacjonarny, notebook, smartfon lub tablet, przy czym Sprzedawca rekomenduje korzystanie z komputera stacjonarnego lub notebooka) pozwalającego na połączenie z platformą internetową SKYPE oraz dostęp do Internetu na łączu o przepustowości pozwalającej na swobodne oglądanie streamingu wideo. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do sieci Internet występujące po stronie Kupującego.

§ 5 Warianty korepetycji

 1. Zawierając Umowę, Kupujący ma do wyboru pojedyncze zajęcia lub zajęcia cykliczne odbywające się tego samego dnia tygodnia, co tydzień. Przykładowo co tydzień w poniedziałek.

 2. Kupujący ma również prawo wyboru zajęć indywidulanych lub zajęć grupowych oraz czas trwania zajęć.

 3. Kupujący wybiera miejsce zajęć, między
  -“U mnie” ul. Fiołkowa 10/13 Kraków
  -“U Ciebie” podając adres w Uwagach
  -“On -Line” przez Skype.     

§ 6 Zawarcie Umowy za pomocą serwisu rezerwacyjnego on-line Bookero.pl

 1. Kupujący musi wybrać interesujący go wariant korepetycji spośród wariantów, o których mowa w § 5 Regulaminu oraz kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”.

 2. Kupujący może dodać do koszyka następne zajęcia klikając przycisk „+ Dodaj następne zamówienie”.

 3. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania” w celu zawarcia Umowy, Kupujący musi wypełnić formularz zamówienia, podając dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia (tylko, jeżeli rzeczywiście je akceptuje) oraz kliknąć w przycisk „Wyślij” w przypadku płatności gotówką lub “Zapłać” w przypadku kiedy chcesz od razu opłacić zajęcia przez system płatności on-line Imoje. Imoje daje możliwość płatności między innymi Blikiem, kartą płatniczą czy przelewem online.

 4. W przypadku lekcji on-line nie ma opcji wyboru płatności gotówką i aby zarezerwować terminy trzeba je od razu opłacić.  

 5. Po automatycznej akceptacji dostaniesz maila z potwierdzeniem terminów. Istnieje możliwość zmiany godziny zajęć przez kupującego i sprzedającego po wcześniejszym kontakcie.  

§ 7 Anulowanie i przekładanie zajęć

 1. Anulacja zajęć na więcej niż 12 h przed zajęciami.

Do wyboru:
            a) albo zwrot pieniędzy w takiej formie, w jakiej została zapłacona
            b) zajęcia w tym samym wariancie mogą się odbyć w innym dostępnym terminie w ciągu dwóch miesięcy od anulacji

      2. Anulacja zajęć między 2 a 12 h przed zajęciami.
            a) Zajęcia w takim samym wariancie korepetycji, w innym dostępnym terminie do wyboru najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia anulacji.

Uprzejmie proszę o dawania znać wcześniej, jeśli wcześniej wiesz, że nie możesz odbyć zajęć w zarezerwowanym przez siebie terminie.
W szczególnych przypadkach nieposzanowania tego zapisu odmówię zapisów na zajęcia u mnie w przyszłości.

§ 8 Spóźnianie się

Jeśli nie uzgodniono inaczej:

 1. Jeśli spóźnisz się na zajęcia maksymalnie do 15 minut, masz możliwość odrobienia tego czasu w innym dogodnym dla obu stron terminie np. w trakcie obecnych lub następnych swoich zajęć.

 2. Jeśli spóźnisz się ponad 15 minut, to masz możliwość odrobienia tylko 15 min. w innym dogodnym dla obu stron terminie np. w trakcie obecnych lub następnych swoich zajęć.

§ 9 Niepojawienie się na zajęciach na żywo lub on-line, oraz brak takiego info PRZED terminem planowanych zajęć.

W ciągu danego Roku Szkolnego, jeśli danej osobie:

 1. zdarzy się to pierwszy raz (przypadek – zdarza się), możesz w zamian wybrać inny termin w tym samym wariancie zajęć i masz na to miesiąc czasu.

 2. zdarzy się to drugi raz (to już nie jest przypadek), dostaniesz kod rabatowy na dowolne inne zajęcia z 50% zniżką ważny 1 miesiąc.

 3. zdarzy się to trzeci raz i więcej kasa przepada, gdyż blokujesz terminy osobom bardziej potrzebującym. Co 5 miesięcy (semestr szkolny) resetują się powyższe zapisy.

§ 10 Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do przebiegu i zawartości zajęć przysługują Sprzedawcy. Zawierając Umowę, Kupujący nie nabywa jakichkolwiek praw ani licencji. Korzystanie z nagrań zajęć on-line dopuszczalne jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 2. Rozpowszechnianie nagrań zajęć stanowiących element zajęć bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11 Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.

 4. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§  12 Reklamacje

 1. Jeżeli Kupujący uzna, że Umowa została nienależycie wykonana przez Sprzedawcę, może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Kupującego jako uczestnika zajęć, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz żądanie związane ze składaną reklamacją.

 2. Reklamacje Kupujący może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres robmatma@gmail.com

 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od doręczenia mu jej i powiadomi Kupującego o wyniku jej rozpatrzenia tą samą drogą, którą reklamacja została nadesłana.

 4. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 13 Dane osobowe

 1. Zawierając Umowę ze Sprzedawcą, Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, tj. imię i nazwisko oraz swój adres email.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Kupującego wyłącznie w celu realizacji Umowy. Dane te będą przechowywane przez Sprzedawcę do czasu przedawnienie roszczeń z tytułu Umowy.

 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w celu wystawienia faktury, jak również w celu uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej Sprzedawcy. Faktury zawierające dane osobowe Kupującego będą przechowywane w dokumentacji księgowej Sprzedawcy przez czas wymagany przez przepisy prawa.

 4. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy lub złoży reklamację, dane osobowe Kupującego będą również przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub realizacji procedury reklamacyjnej.

 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

 6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 7. Sprzedawca zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§ 14. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez stronę do dokonywania rezerwacji Bookero.pl, dostępne na:
https://korepetycjematematykakrakow.pl/informacje-zwiazane-z-przetwarzaniem-danych-osobowych/

 

§ 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość.
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 16 Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2023.